Algemene Voorwaarden

Green Offices

Lidmaatschapsovereenkomst

Dit zijn de algemene voorwaarden versie september 2020 behorende bij de Green Offices lidmaatschap overeenkomst, hierna: (“Algemene Voorwaarden”). Green Offices BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een (gewijzigd) exemplaar zal aan het lid ter beschikking worden gesteld door Green Offices en op verzoek worden toegestuurd.

Green Offices – lounge

De lounge van Green Offices is gedurende kantoor openingstijden (in ieder geval van 08.00 uur en 17.00 uur) van maandag tot en met vrijdag open. Op vakantie- en feestdagen is de lounge van Green Offices gesloten. Het lid heeft geen recht op een vaste werkplek. Er kunnen specifieke afspraken worden gemaakt omtrent het gebruik van de (flexibele) werkplek(ken) en/of faciliteiten buiten kantooruren. Green Offices zal zich inspannen om de specifieke wensen zo snel mogelijk te leveren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele latere levering. Indien Green Offices van oordeel is dat een bepaald verzoek bovenmatig is, behoudt Green Offices zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke tarieven van Green Offices, gebaseerd op de tijd die het specifieke verzoek met zich heeft meegebracht.

Huisregels

Het lid dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement / handboek van Green Offices. Hierin staan de faciliteiten omschreven waarvan lid gebruik mag maken. Een lid mag cliënten en zakelijke contactpersonen ontvangen naar redelijkheid en billijkheid. Mocht Green Offices van mening zijn dat er buitenproportioneel veel bezoek komt, dan kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Green Offices – Additionele diensten

Uitsluitend ten behoeve van leden kan tegen betaling gebruik worden gemaakt conform gemaakt van de diensten die op de menukaart worden aangeboden, tegen de daarop genoemde tarieven.

Betaling geschiedt op de wijze als omschreven in artikel 29 van deze algemene voorwaarden. Deze diensten zijn ondersteunend aan het gebruik van (flexibele) werkplek(ken) in de lounge van Green Offices. Green Offices B.V. behoudt zich het recht voor om de lidmaatschap overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. te wijzigen indien en voor zover het gebruik door lid van deze aanpalende diensten het gebruik van (flexibele) werkplek(ken) bij Green Offices overstijgt.

GREEN OFFICES ICT NETWERK

WIFI

Green Offices levert draadloos internet via het open / publieke Green Offices netwerk in de lounge.

Publieke netwerk

Green Offices aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid en snelheid van het open/publieke Green Offices netwerk (of het internet) en/of uitval van het netwerk. Het lid dient zelf alle veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering en antivirus protectie) welke hij in zijn omstandigheden noodzakelijk acht.

Fair use

Het lid garandeert Green Offices hierbij dat het gebruik van het ICT netwerk het “normale gebruik” niet zal overschrijden. Onder normaal gebruik wordt verstaan het ontvangen en versturen van e-mails met bijlagen. Het downloaden van grote video-bestanden en/of het gebruik van netflix e.d. is niet toegestaan. Green Offices hanteert het een fair use principe, hetgeen inhoudt dat een lid het gebruik van het wireless Green Offices netwerk kan worden ontzegd indien het verbruik door deze lid dat van andere in grote mate overstijgt en andere lids hiervan overlast ondervinden.

Functioneren netwerk

Green Offices spant zich ervoor in dat het ICT Netwerk functioneert op een professionele en vakkundige manier. Indien het ICT Netwerk onverhoopt niet goed werkt, zal het door Green Offices binnen een redelijke periode, na schriftelijk kennisgeving, verholpen worden.

Camera Toezicht

In alle openbare ruimte van dit gebouw, is camera toezicht. Dit doen we met als reden:

 • Het verhogen van het algemene leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van de
 • leden;
 • Het beschermen van eigendommen;
 • Het voorkomen/minimaliseren van overlast;
 • Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
 • Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
 • Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

GEBRUIK VAN GREEN OFFICES

Gebruik

De Green Offices flex / werkplek(ken) mogen alleen worden gebruikt voor kantoordoeleinden voor de uitoefening van het bedrijf van het lid, zoals vastgelegd in de overeenkomst. het lid zal de (flexibele) werkplek(ken) niet aan derden aanbieden of in gebruik geven. De naam Green Offices mag op geen enkele wijze door het lid worden gebruikt dan wel in verband worden gebracht met de onderneming van het lid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Offices.

Overdragen van de rechten

Het is het lid niet toegestaan (haar) rechten of verplichtingen in verband met en voortvloeiende uit deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel de flex-/ werkplek(ken) (zonder voorafgaande toestemming van Green Offices) te laten gebruiken door derden niet zijnde een gelieerde onderneming van het lid. Green Offices is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst te allen tijde over te dragen aan derden.

Lidnaam

Het is niet geoorloofd om zonder overleg (reclame) borden/uitingen aan de deur van de (flexibele) werkplek(ken) te hangen dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in de (flexibele) werkplek(ken) te plaatsen. Het is het lid toegestaan Green Offices als vestigings/postadres te gebruiken maar verboden te gebruiken als statutair adres (bij oprichting bedrijf).

Onderhoud van de Green Offices (flexibele) werkplek(ken)

het lid zal de (flexibele) werkplek(ken) en inrichting goed onderhouden en er zorg voor dragen dat de (flexibele) werkplek(ken) met de bedoelde inrichting in geen enkel opzicht wordt beschadigd dan wel gewijzigd. het lid is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door het lid of door degene die met de instemming van het lid gebruik maken van deze (flexibele) werkplek(ken) en de algemene ruimte(s).

Kantoormeubilair en apparatuur

Het is verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Offices, ander meubilair, apparatuur, kantoorapparatuur, kabels, IT of telecommunicatie apparatuur en aansluitingen binnen Green Offices aan te brengen.

Wettelijke regels

Het lid zal voldoen aan alle wetten, verordeningen en beschikkingen die op haar, dan wel op haar bedrijfsvoering van toepassing zijn. het lid mag niet onrechtmatig of onwettig handelen. het lid dient alles na te laten wat het gebruik door anderen en Green Offices zou kunnen hinderen, kunnen schaden dan wel overlast of ergernis zou kunnen veroorzaken, dan wel tot gevolg heeft dat de verzekeringspremies omhoog gaan, verlies en schade veroorzaakt aan Green Offices, de eigenaar van het gebouw of andere belanghebbenden.

Elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit door het lid mag niet het normale gebruik overtreffen tenzij anders overeengekomen. Indien het gebruik de bovenstaande waarden overtreft zonder dat partijen hieromtrent nadere afspraken hebben gemaakt is het lid voor eventuele schade van derden en Green Offices aansprakelijk.

Verzekering

Het lid dient zichzelf en haar werknemers, eventuele derden die het lid meeneemt/ ruimte gebruiken en haar eigendommen in de ruimte te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst. Green Offices aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Toegang tot de Green Offices (flexibele) werkplek(ken)

Green Offices heeft altijd toegang tot de (flexibele) werkplek(ken). Tenzij er sprake is van overmacht (noodtoestand), zal Green Offices het lid van tevoren op de hoogte proberen te stellen wanneer eventuele inspecties, testen, reparaties, andere routinematige klussen, schoonmaak of onderhoud dienen te worden uitgevoerd. Green Offices zal te allen tijde geheimhouding betrachten omtrent de bedrijfsvoering van het lid en eventuele door het lid verlangde veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Aanvang overeenkomst

De overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening. Indien, om wat voor reden dan ook, Green Offices niet in staat is bij aanvang van de overeenkomst de overeengekomen flex-/ werkplek(ken) ter beschikking te stellen is Green Offices niet aansprakelijk noch kan Green Offices hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Het lid heeft echter wel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. Indien het lid de overeenkomst niet met onmiddellijke ingang beëindigd, wordt betaling van de vergoeding opgeschort totdat de flex-/ werkplek(ken) aan het lid ter beschikking kunnen worden gesteld.

Green Offices is gerechtigd, met voorafgaande mededeling, de overeenkomst (inclusief de toegang tot de flex-/ werkplek(ken) op te schorten in het geval van force majeur en/of overmacht, in welk geval betaling van de vergoeding voor eenzelfde periode zal worden opgeschort.

DE OVEREENKOMST

Algemene Voorwaarden Green Offices Lidmaatschap Overeenkomst

Partijen komen overeen dat deze Algemene Voorwaarden Green Offices Lidmaatschap een integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst en dat geschillen in het kader van deze overeenkomst strikt conform onderhavige voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd.

Termijn

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 maand. Behoudens opzegging wordt deze overeenkomst na afloop van deze termijn verlengd voor onbepaalde tijd. Na verlenging kan deze overeenkomst door beide partijen met een wederzijdse opzegtermijn van één maand worden opgezegd. Opzegging door lid dient schriftelijk te geschieden bij Green Offices B.V., Goede Reede 1, 3845 MD Harderwijk. Opzegging door Green Offices B.V. geschiedt op het door lid in deze overeenkomst opgegeven adres.

Prijs verhoging

Green Offices is gemachtigd om de prijzen maandelijks aan te passen een prijsverhoging wordt minimaal 1 maand van te voren aangekondigd. Op basis van een prijsverhoging is het lid gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met de daarvoor geldende termijn.

Onmiddellijke beëindiging

Green Offices kan de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn tenzij de wet dat vereist, indien het lid:

 • de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
 • enige andere verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
 • het gebruik van de flex-/ werkplek(ken), of het gebruik door één van de medewerkers van het lid of derden die met goedkeuring gebruik maken van de flex-/ werkplek(ken), niet in overeenstemming is met normaal gebruik van de flex-/ werkplek(ken);
 • indien en voor zover het gebruik door lid van deze aanpalende diensten het gebruik van (flexibele) werkplek(ken) in het sociale hart van Green Offices overstijgt;
 • de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
 • in staat van faillissement wordt verklaard;
 • een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van het lid;
 • komt te overlijden.
 • in het geval lid een rechtspersoon is: eveneens indien lid zijn rechtspersoonlijkheid verliest; indien lid’s entiteit wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd.
 • Indien Green Offices de overeenkomst onmiddellijk (tussentijds) opzegt, is Green Offices gerechtigd de door haar aan het lid te leveren diensten per direct te staken en het lid het gebruik van de flex-/ werkplek(ken) en de gemeenschappelijke ruimten evenals de toegang tot het gebouw te ontzeggen. De aan lid in gebruik gegevens toegangspassen c.q. dorpels worden in voorkomend geval direct geblokkeerd en dienen door lid te worden geretourneerd.

Indien Green Offices de overeenkomst op grond van het bovenstaande met onmiddellijke ingang opzegt, dient het lid desalniettemin aan de navolgende voorwaarden en verplichtingen te voldoen:

 • betaling van eventueel gebruikte aanvullende diensten;
 • betaling van de huur voor de resterende termijn van de overeenkomst indien geen onmiddellijke opzegging had plaatsgevonden of (indien langer) voor een periode van 3 maanden;
 • het lid vrijwaart Green Offices voor eventuele kosten en verliezen en eventuele aanspraken van derden als gevolg van de onmiddellijke beëindiging.

Indien de flex-/ werkplek(ken) niet beschikbaar is (zijn)

Mocht, om wat voor reden dan ook, Green Offices niet meer in staat zijn flex-/ werkplek(ken) te bieden, zoals overeengekomen dan eindigt de overeenkomst zonder dat daarvoor opzegging is vereist. In dat geval is het lid verplicht de huur te betalen tot aan de dag dat de overeenkomst eindigt/is geëindigd.

Einde overeenkomst

Het lid dient bij einde van de overeenkomst de flex-/ werkplek(ken) te ontruimen en te verlaten met medeneming van al het zijne en de zijnen. Het lid dient de flex-/ werkplek(ken) aan Green Offices ter beschikking te stellen, bezemschoon en in de oorspronkelijke staat behoudens slijtage door normaal gebruik. De aan lid in gebruik gegevens toegangspassen c.q. dorpels worden geblokkeerd en dienen door lid te worden geretourneerd. Alle zaken waarvan het lid kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de flex-/ werkplek(ken) achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van de flex-/ werkplek(ken) kunnen door Green Offices, naar eigen inzicht, zonder enige aansprakelijkheid, op kosten van het lid worden verwijderd. Indien het lid zonder toestemming van Green Offices na beëindiging van de overeenkomst, in welke vorm dan ook, onbevoegd gebruik blijft maken van de flex-/ werkplek(ken) is:

 • het lid aansprakelijk voor alle door Green Offices te lijden schade en verliezen;
 • het lid verplicht aan Green Offices extra huur te betalen boven het bedrag dat Green Offices gerechtigd is aan het lid op te leggen.

Kennisgeving

Alle kennisgevingen en mededelingen die door Green Offices of het lid worden gedaan dienen schriftelijk te geschieden op het door lid in deze overeenkomst aangegeven adres en door lid aan op het adres van Green Offices B.V., Goede Reede 1, 3845 MD Harderwijk

Vrijwaringen

Tenzij sprake is van ernstige nalatigheid van Green Offices vrijwaart lid Green Offices hierbij voor elke aansprakelijkheid als gevolg van c.q. in verband met:

 • dood of verwonding binnen Green Offices;
 • derden die het lid tot de (flexibele) werkplek(ken) heeft toegelaten, personeel van het lid en personen waarvoor het lid aansprakelijk is;
 • boetes die Green Offices worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van het lid;
 • schade toegebracht aan de persoon of goederen van het lid of van derden en aanspraken van derden ter zake;
 • het zich niet houden aan enige verplichting uit de overeenkomst.

Schade en Aansprakelijkheid

Green Offices is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van het lid of van derden door welke oorzaak dan ook, waaronder maar niet beperkt tot het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de flex-/ werkplek(ken), het gebouw of complex waarvan de werkplek(ken) deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van de werkplekken, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte ventilatie of luchtbehandeling, het gebruik van- of tijdelijke uitval van het ICT Netwerk, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het genot van het gebruik van de flex-/werkplek(ken) behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van Green Offices ten aanzien van de staat van de flex-/werkplek(ken) of van het gebouw of complex waarvan de flex-/werkplek(ken) deel uitmaakt.

Green Offices is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van het lid of voor schade als gevolg van de activiteiten van de andere leden of van belemmeringen in het gebruik van de flex-/werkplek(ken) die derden veroorzaken. Indien om wat voor reden dan ook Green Offices niet aan haar verplichtingen kan voldoen is haar aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van een redelijk deel van de vergoeding. Het lid is verplicht tijdig maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de flex-/ werkplek(ken). Het lid is verplicht Green Offices direct op de hoogte te stellen indien zich schade aan/in de flex-/ werkplek(ken) heeft voorgedaan of dreigt voor te doen.

Green Offices is in geen geval aansprakelijk voor enige gederfde omzet, gederfde winst, verlies van verwachte (kosten) besparingen, verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. het lid wordt ten sterkste aangeraden zich voor dergelijke verliezen, schade, kosten of claims te verzekeren.

Bescherming persoonsgegevens

Partijen komen overeen dat Green Offices gerechtigd is persoonsgegevens van het lid te verwerken, aan derden te verstrekken en door te geven, op voorwaarde dat dit uitsluitend plaatsvindt:

ter uitvoering van deze overeenkomst;
ter werkvoorbereiding en fraudebestrijding;
voor het verstrekken van informatie over nieuwe of voor het lid nuttige producten van Green Offices of andere organisaties, die Green Offices voor het lid interessant acht.
het lid is zich ervan bewust dat landen buiten de EU mogelijk geen wet- of regelgeving ter bescherming van persoonsgegeven hebben.

BETALINGEN

Wijze van betaling

De vergoeding voor de (flexibele) werkplek(ken) en diensten inclusief BTW, dient te worden betaald, waarbij de betaling uiterlijk op de eerste dag van de maand zal geschieden.

Aanpalende diensten o.a. lunch

De vergoeding voor aanpalende diensten zoals lunches en drankjes zullen achteraf worden berekend conform de afgenomen hoeveelheid en de door Green Offices bekendgemaakte tarieven en dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

Borg

Per lid wordt er vooraf een borg gestort van € 500,00. Deze borg is bedoeld als extra zekerheid voor Green Offices om na beëindiging van de overeenkomst eventueel openstaande posten te verrekenen zoals achteraf te factureren diensten, nog niet betaalde abonnementsgelden en eventueel veroorzaakte schade aan eigendommen. Hiervoor ontvangt het lid dan een nota met hierop de verrekening. Mochten de openstaande posten de borg overschrijden dan zal het lid de overige kosten nog moeten voldoen.

Boete bij uitblijven betaling

Telkens indien uit hoofde van de overeenkomst een verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan verbeurt het lid aan Green Offices van rechtswege vanaf de vervaldag een direct opeisbare boete van 2% per week over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 25, –. Geschillen omtrent de hoogte van de factuur laten de verplichting tot betaling van de factuur onverlet. Green Offices is tevens gerechtigd de door haar aan het lid te leveren diensten op te schorten en het lid het gebruik van de flex-/ werkplek(ken) en de gemeenschappelijke ruimten evenals de toegang tot het gebouw te ontzeggen indien het lid nalaat op enig moment een krachtens deze overeenkomst van het lid opeisbare vordering te voldoen.

Nederlands Recht

Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

Kosten

In alle gevallen waarin Green Offices een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan het lid doet uitbrengen, of ingeval van procedures tegen het lid om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen, is het lid verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Green Offices te voldoen.

BTW

Over alle diensten die Green Offices aanbiedt, is BTW verschuldigd. Het afnemen van 1 of meerdere werkplekken in een afgesloten ruimte is een flexibele dienstverlening en wordt niet gezien als huur van kantoorruimte.

Slotbepaling

Indien een deel van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.